Kontakt

PIOMED Gutkowski Spółka jawna

ul. Graniczna 76k

62-800 Kalisz

tel: 0-62 767 80 70

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIOMED Gutkowski Spółka jawna z siedzibą w Kaliszu, ul. Graniczna 76K, którego reprezentuje Reprezentuje Stanisław Gutkowski – wspólnik,
  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Katarzyna Lis. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PIOMED Gutkowski Spółka jawna możliwy jest pod numerem tel. 62 767 80 70,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wymienionych w art. 6 ust. 1 c i art 9 ust. 2 h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016r.);
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Narodowy Fundusz Zdrowia i podmioty realizujące świadczenia medyczne na zlecenie administratora danych osobowych (diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa),
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012r. poz. 159 z późn. zm.)
  6.  posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016r.);
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  9. administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.