Informacja dotycząca zlecania transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie. Jednocześnie, należy podkreślić, że świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, zlecenie na transport sanitarny zgodnie z odrębnymi przepisami.*

W sytuacji, gdy po zakończeniu hospitalizacji pacjenta zachodzą przesłanki do jego dalszego leczenia, pierwsze skierowanie na świadczenie, a także zlecenie na transport sanitarny w przypadku wskazań, wystawia lekarz oddziału szpitalnego, z którego wypisywany jest pacjent lub lekarz szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego po udzieleniu świadczenia związanego z urazem, wypadkiem, nagłym zachorowaniem stanowiącym zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Nie jest zasadne zatem kierowanie pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania zlecenia na transport sanitarny.

Barbara Murawska

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego,
Narodowego Funduszu Zdrowia

*§8, ust. 2 oraz §12, ust. 10, pkt 3 Ogólnych Warunków Umów, określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku (Dz.U. Nr 81, Poz. 484)

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.