Zaświadczenie

Nawet jeśli jesteś ubezpieczony w Narodowym Fundusz Zdrowia, to nie wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia należą ci się bezpłatnie!!! W czerwcowym numerze informujemy, jakie świadczenia nie są finansowane ze środków publicznych i za które zaświadczenia będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Choć nakładów na ochronę zdrowia jest coraz więcej, nadal za wiele świadczeń udzielanych nam przez zakłady opieki zdrowotnej musimy płacić dodatkowo. Zanim więc udasz się do lekarza, zorientuj się za co może żądać od Ciebie opłaty.

Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:

1. orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;

2. świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 16 pkt 1

Zaświadczenia bezpłatne

orzeczenia i zaświadczenia wydawane przez lekarza na życzenie ubezpieczonego:

 • zaświadczenia, jeśli są one związane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją
 • orzekające niezdolność do pracy
 • pozwalające na kontynuowanie nauki
 • związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku
 • dla celów pomocy społecznej
 • orzecznictwo o niepełnosprawności
 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

Zaświadczenia płatne

wszystkie pozostałe wydawane na życzenie ubezpieczonego:

 • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU
 • dla potrzeb orzeczeń sądowych oraz obdukcje w celach sądowo-lekarskich
 • wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
 • zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą
 • zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych
 • zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach poza-leczniczych

UWAGA! Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia na zlecenie prokuratury lub sądu pokrywane są z budżetu państwa, choć przepisy nie wyłączają możliwości obciążenia strony postępowania tymi kosztami.

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności oraz ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

Źródło:
Biuro Rzecznika Prasowego
Śląskiego OW NFZ

Podstawy prawne

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210 poz. 2135 z dnia 27 września 2004r. z późn. zm.)

Załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210 poz. 2135 z dnia 27 września 2004r. z późn. zm.) – Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.