Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta

Zadania i Kompetencje

 1. Kontrola przestrzegania praw pacjenta.
 2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjenta.
 3. Wskazanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta.
 4. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jako organem konstytucyjnym w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
 5. Współpraca z Biurem Praw Pacjenta Ministerstwa Zdrowia.
 6. Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
 7. Współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta.
 8. Współpraca z Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej i Izbie Pielęgniarek i Położnych.
 9. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta.
 10. Współpraca z organizacjami skupiającymi pacjentów (ubezpieczonych) w zakresie praw pacjenta.
 11. Monitorowanie przestrzegania (poszanowania) praw pacjenta (ubezpieczonego) przez komórki organizacyjne NFZ oraz placówki ochrony zdrowia udzielające świadczeń medycznych w oparciu o umowę z NFZ.
 12. Analiza skarg i wniosków kierowanych przez ubezpieczonego do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 13. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi NFZ, szczególnie z Departamentem Spraw Ubezpieczonych w zakresie realizacji praw pacjenta.
 14. Współpraca z Rzecznikiem prasowym i biuletynem NFZ w zakresie informacji dla ubezpieczonych.
 15. Wnioskowanie do Zastępcy Prezesa NFZ do spraw medycznych o przeprowadzenie kontroli kontraktu ze świadczeniodawcą w związku z rażącym naruszeniem praw pacjenta.
 16. Koordynacja i nadzór merytoryczny nad pracą Rzeczników praw pacjenta w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.
 17. Przygotowanie informacji kwartalnej dotyczącej przestrzegania praw pacjenta kierowanej do Zastępcy Prezesa NFZ ds. medycznych.
 18. Współudział w organizowaniu szkoleń i narad dotyczących przestrzegania praw pacjenta.
 19. Przyjmowanie skarg ubezpieczonych na działalność świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 20. Prowadzenie rejestru złożonych lub nadesłanych do Rzecznika pism.
 21. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z ubezpieczonymi w NFZ.
 22. Utworzenie i prowadzenie Zespołu Rzecznika Praw Pacjenta.
 23. Współpraca z Radami Społecznymi Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

źródło – Rzecznik Praw Pacjenta

Komentowanie zablokowane.

Komentowanie zablokowane.